Diskriminimi i shtatzënisë për vazhdimin e kontratës së punës

Diskriminimi i shtatzënisë për vazhdimin e kontratës së punës

Prezantimi

Law & More kohët e fundit këshilloi një punonjës të Wijeindhoven Fondacioni në kërkesën e saj drejtuar Bordit të të Drejtave të Njeriut (College Rechten voor de Mens) nëse fondacioni bëri një dallim të ndaluar në bazë të seksit për shkak të shtatzënisë së saj dhe për të trajtuar ankesën e saj për diskriminim nga pakujdesia.

Bordi i të Drejtave të Njeriut është një organ i pavarur administrativ që, ndër të tjera, gjykon në raste individuale nëse ka diskriminim në punë, në arsim apo si konsumator.

Stichting Wijeindhoven është fondacion që kryen punë për komunën e Eindhoven në fushën e sferës sociale. Fondacioni ka rreth 450 punonjës dhe funksionon me një buxhet prej 30 milionë euro. Nga këta punonjës, rreth 400 janë gjeneralistë që mbajnë kontakte me rreth 25,000 Eindhoven banorë nga tetë ekipe të lagjeve. Klienti ynë ishte një nga gjeneralistët.

Më 16 nëntor 2023, Bordi nxori vendimin e tij.

Punëdhënësi bëri diskriminim të ndaluar gjinor

Në procedurë, klienti ynë pretendoi fakte që sugjeronin diskriminim gjinor. Bordi konstatoi, bazuar në atë që ajo paraqiti, se performanca e saj përmbushte kërkesat. Për më tepër, punëdhënësi nuk e thirri kurrë atë për të dhënë llogari për mangësitë në performancën e saj.

Punonjësja ka munguar për disa kohë për shkak të shtatzënisë dhe prindërimit. Ndryshe, ajo nuk ka munguar asnjëherë. Para mungesës, ajo ende mori miratimin për të ndjekur trajnimin.

Një ditë pasi u kthye, punonjësja pati një takim me mbikëqyrësin e saj dhe oficerin e burimeve njerëzore. Gjatë bisedës është bërë me dije se punëmarrësja nuk do të vazhdojë punësimin pas përfundimit të kontratës së përkohshme.

Punëdhënësi më vonë tregoi se vendimi për të mos rinovuar do të ishte për shkak të mungesës së dukshmërisë në vendin e punës. Kjo është e çuditshme sepse punonjësi mbante një pozicion shëtitës dhe kështu vepronte kryesisht mbi baza individuale.

Bordi konstaton se:

“E pandehura nuk ka dëshmuar se (mungesa e lidhur me shtatzëninë e punëtores) nuk ka qenë arsyeja për mos rinovimin e kontratës së punës. Prandaj, i pandehuri bëri diskriminim të drejtpërdrejtë gjinor kundër kërkuesit. Diskriminimi i drejtpërdrejtë është i ndaluar nëse nuk zbatohet një përjashtim ligjor. As nuk është argumentuar dhe as nuk është treguar se është kështu. Prandaj, Bordi konstaton se i pandehuri ka bërë diskriminim të ndaluar gjinor ndaj aplikantit duke mos lidhur një kontratë të re pune me aplikantin.”

Trajtimi i pakujdesshëm i ankesës për diskriminim

Nuk dihej brenda Wijeindhoven ku dhe si të bëhet një ankesë për diskriminim. Prandaj, punonjësi ka paraqitur një ankesë me shkrim për diskriminim tek drejtori dhe menaxheri. Drejtori u përgjigj se kishte bërë pyetje të brendshme dhe mbi këtë bazë nuk ndante këndvështrimin e punonjësit. Drejtori vë në dukje mundësinë e paraqitjes së një ankese tek këshilltari i jashtëm konfidencial. Më pas paraqitet një ankesë me atë këshilltar konfidencial. Ky i fundit më pas bën me dije se i pandehuri ndodhet në adresë të gabuar. Këshilltari konfidencial e informon atë se ai nuk bën ndonjë gjetje të së vërtetës, si për shembull të dëgjojë të dyja palët e argumentit ose të kryejë një hetim. Më pas punonjësi i kërkon sërish drejtorit që të merret me ankesën. Më pas drejtori e informon atë se ai mban qëndrimin e tij sepse ankesa e paraqitur nuk përmban fakte dhe rrethana të reja.

Pasi bëri të ditur se ishin ndërmarrë veprime të mëtejshme me Bordin e të Drejtave të Njeriut, Wijeindhoven tregoi gatishmërinë e tij për të diskutuar vazhdimin e punësimit ose kompensimit me kusht që ankesa në bord të tërhiqej.

Bordi vëren sa vijon në lidhje me këtë:

“që, pavarësisht ankesës shumë të arsyetuar dhe konkrete të ankuesit për diskriminim, i pandehuri nuk e hetoi më tej ankesën. Sipas mendimit të Bordit, i pandehuri duhet ta kishte bërë këtë. Në një rast të tillë, përgjigja shumë e përmbledhur e drejtorit nuk mund të mjaftojë. Duke vendosur, pa një seancë dëgjimore, se nuk kishte përmbajtje të mjaftueshme për një ankesë diskriminimi, i pandehuri dështoi në detyrimin e tij për të trajtuar me kujdes ankesën e ankuesit. Për më tepër, një ankesë për diskriminim kërkon gjithmonë një përgjigje të arsyetuar.”

Përgjigje nga Wijeindhoven

Sipas Eindhovens Dagblad, WijeindhovenPërgjigja e tij është: “Ne e marrim seriozisht këtë gjykim. Diskriminimi në çdo formë shkon drejt e kundër standardeve dhe vlerave tona. Na vjen keq që padashur kemi krijuar përshtypjen se nuk kemi rinovuar kontratën për shkak të ankesave për shtatzëninë. Ne do t'i marrim për zemër këshillat dhe do të shqyrtojmë se çfarë hapash përmirësimi duhet të ndërmarrim."

Përgjigje nga Law & More

Law & More mirëpret verdiktin e Bordit për të Drejtat e Njeriut. Firma është e lumtur të kontribuojë në luftën kundër diskriminimit. Diskriminimi në lidhje me shtatzëninë duhet të luftohet për të promovuar barazinë gjinore në punë.

Cilësimet e privatësisë
Ne përdorim cookies për të rritur përvojën tuaj gjatë përdorimit të faqes sonë të internetit. Nëse jeni duke përdorur Shërbimet tona përmes një shfletuesi, ju mund të kufizoni, bllokoni ose hiqni cookies përmes cilësimeve të shfletuesit tuaj të internetit. Ne gjithashtu përdorim përmbajtje dhe skenare nga palë të treta që mund të përdorin teknologji gjurmimi. Më poshtë mund të siguroni pëlqimin tuaj për të lejuar vendosjen e palëve të treta. Për informacion të plotë në lidhje me cookies që ne përdorim, të dhënat që mbledhim dhe si i përpunojmë, ju lutemi kontrolloni tonë Politika e Privatësisë
Law & More B.V.