Komisioni Evropian kërkon që ndërmjetësit të informojnë…

Komisioni Evropian dëshiron që ndërmjetësit t'i informojnë ata për ndërtimet për shmangien e taksave që krijojnë për klientët e tyre.

Vendet shpesh humbin të ardhurat nga taksat për shkak të ndërtimeve fiskale kryesisht transnacionale që këshilltarët e taksave, llogaritarët, bankat dhe avokatët (ndërmjetësuesit) krijojnë për klientët e tyre. Për të rritur transparencën dhe për të mundësuar arkëtimin e këtyre taksave nga autoritetet tatimore, Komisioni Evropian propozon që nga 1 janari 2019, këta ndërmjetës do të jenë të detyruar të japin informacion mbi ato ndërtime përpara se ato të zbatohen nga klientët e tyre. Dokumentet që do të sigurohen do të bëhen të arritshme për autoritetet tatimore në një bazë të të dhënave të BE-së.

Rregullat janë gjithëpërfshirëse

Ato vlejnë për të gjithë ndërmjetësit, të gjitha ndërtimet dhe të gjitha vendet. Ndërmjetësuesit që nuk ndjekin këto rregulla të reja do të sanksionohen. Propozimi do të ofrohet për miratim në Parlamentin Evropian dhe Këshillin.

Law & More