Komisioni Evropian dëshiron që ndërmjetësuesit t'i informojnë ata rreth ndërtimeve

Komisioni Evropian dëshiron që ndërmjetësit t'i informojnë ata për ndërtimet për shmangien e taksave që krijojnë për klientët e tyre.

Vendet shpesh humbasin të ardhurat nga taksat për shkak të ndërtimeve kryesisht fiskale transnacionale që këshilltarët, llogaritarët, bankat dhe avokatët (ndërmjetësit) krijojnë për klientët e tyre. Për të rritur transparencën dhe për të mundësuar arkëtimin e atyre taksave nga autoritetet tatimore, Komisioni Evropian propozon që nga 1 janari 2019, këta ndërmjetës të jenë të detyruar të japin informacion për ato ndërtime përpara se ato të zbatohen nga klientët e tyre. Dokumentet që do të sigurohen do të bëhen të arritshëm për autoritetet tatimore në një bazë të dhënash të BE-së. Rregullat janë gjithëpërfshirëse: ato vlejnë për të gjithë ndërmjetësit, të gjitha ndërtimet dhe të gjitha vendet. Ndërmjetësit që nuk ndjekin këto rregulla të reja do të sanksionohen. Propozimi do t'i ofrohet për miratim Parlamentit Evropian dhe Këshillit.

2017-06-22

pjesë