Ndryshimi i Ligjit të Mbikëqyrjes së Zyrës Hollandeze të Mirëbesimit

Sipas Aktit të Mbikëqyrjes së Zyrës Hollandeze të Mirëbesimit, shërbimi i mëposhtëm konsiderohet si një shërbim besimi: sigurimi i vendbanimit për një person juridik ose kompani në ndërthurje me ofrimin e shërbimeve shtesë. Këto shërbime shtesë, ndër të tjera, mund të konsistojnë në ofrimin e këshillave juridike, kujdesin për deklaratat tatimore dhe kryerjen e aktiviteteve në lidhje me përgatitjen, vlerësimin ose auditimin e llogarive vjetore ose sjelljen e administratës së biznesit. Në praktikë, ofrimi i vendbanimit dhe ofrimi i shërbimeve shtesë shpesh ndahen; këto shërbime nuk ofrohen nga e njëjta palë. Pala që ofron shërbime shtesë e sjell klientin në kontakt me një palë që siguron vendbanim ose anasjelltas. Në këtë mënyrë, të dy ofruesit nuk bëjnë pjesë në Aktin e Mbikëqyrjes së Zyrës Hollandeze të Mirëbesimit.

Sidoqoftë, me një Memorandum të Ndryshimit të 6 Qershorit 2018, u bë një propozim për të vendosur një ndalim për këtë ndarje të shërbimeve. Kjo ndalesë nënkupton që ofruesit e shërbimeve po dëshmojnë një shërbim besimi sipas Aktit të Mbikëqyrjes së Zyrës Hollandeze të Mirëbesimit, kur ato ofrojnë shërbime që synojnë si në sigurimin e vendbanimit, ashtu edhe në ofrimin e shërbimeve shtesë. Pa leje, një ofrues shërbimesh nuk lejohet më të ofrojë shërbime shtesë dhe më pas ta sjellë klientin në kontakt me një palë që siguron vendbanim. Për më tepër, një ofrues i shërbimit i cili nuk ka leje nuk mund të veprojë si ndërmjetës duke sjellë një klient në kontakt me palë të ndryshme që mund të ofrojnë vendbanim dhe të ofrojnë shërbime shtesë. Projekt-ligji për të ndryshuar Aktin e Mbikëqyrjes së Zyrës Hollandeze të Mirëbesimit tani është në Senat. Kur të miratohet ky projektligj, kjo do të ketë pasoja të mëdha për shumë kompani; shumë kompani do të duhet të aplikojnë për një leje sipas Aktit të Mbikëqyrjes së Zyrës Hollandeze të Mirëbesimit, në mënyrë që të vazhdojnë aktivitetet e tyre aktuale.

pjesë