Sipas numrave dhe shifrave të RVV Hollandeze

Sipas numrave dhe shifrave të RVV Hollandeze (Këshilli Social dhe Ekonomik i Hollandës), sasia e bashkimeve Hollandeze është ngritur në qiell. Krahasuar me vitin 2015 numri i bashkimeve u rrit me 22% në 2016. Këto bashkime ndodhën kryesisht në sektorët e shërbimit dhe industrisë. Gjithashtu kompanitë në sektorin jofitimprurës po bashkohen me padurim. Nëse këto shifra ju inkurajojnë - si një sipërmarrës - të filloni të mendoni për bashkimet, mos harroni të vini veshin për Kodin e zbatueshëm të Bashkimit (Fusiegedragsregels)!

pjesë